ALGEMENE VOORWAARDEN LIBEREUM B.V.

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Libereum:               De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Libereum B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6291 JA) Vaals, aan de Lieve Vrouwestraat nr. 8.

Andere Partij:         De partij waarmee Libereum (rechts-)handelingen verricht, zulks in de meest brede zin van het woord.

Liber tokens:          Een door Libereum uitgegeven cryptovaluta.

Wallet:                     Een digitale portemonnee waarin de Libereum tokens en andere cryptovaluta kunnen worden bewaard.

Walletadres:           Het digitale en unieke adres dat aan een Wallet wordt toegekend en dat vereist is om een betaling aan een wallet te kunnen doen.

Cryptovaluta:         Een digitale valuta die gebruik maakt van encryptie technologie om nieuwe valuta eenheden te produceren en transacties te verifiëren, onafhankelijk van een centrale bank.

Blockchain:            Een gedistribueerde database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.     De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, leveringen en (overige) transacties door en van Libereum met een Andere Partij.

 

2.     Eventuele door de Andere Partij gehanteerde voorwaarden worden door Libereum uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.     De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Artikel 3. Toepasselijk recht en geschillen

 

1.      Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, leveringen en (overige) transacties door en van Libereum met de Andere Partij is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de klant in het buitenland verblijft of woont, of de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.

 

2.      Alle geschillen tussen Libereum en de Andere Partij, ook die welke slechts door een van hen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Libereum, onverminderd het recht van Libereum om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen en behoudens indien en voor zover een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bij uitsluiting bevoegd verklaart.

   

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 

1.      Iedere aanbieding of offerte van Libereum is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.      De aanbieding of offerte vervalt indien deze niet meer beschikbaar is.

 

3.      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Andere Partij van Libereum de bevestiging van de totstandkoming heeft ontvangen. Deze bevestiging kan geschieden middels een bericht op de website van Libereum, dan wel middels een door Libereum verstuurde e-mail aan het adres van de Andere Partij.

 

Artikel 5. Libereum tokens

 

1.      Libereum biedt aan de Andere Partij de cryptovaluta Libereum tokens aan in ruil voor fiatgeld of andere door Libereum te bepalen cryptovaluta.

 

2.      Met de aankoop van de Libereum tokens verkrijgt de Andere Partij geen aandeel in Libereum of andere vennootschappen die aan Libereum gelieerd zijn.

 

3.      De verkoop en levering door Libereum van de Libereum tokens aan de Andere Partij vindt gelijktijdig plaats middels het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website van Libereum (www.libereum.shop).

 

4.      De aankoop van een Libereum token door de Andere Partij kan geschieden door het betalen van een bedrag in de volgende (crypto-)valuta:

 

-       Amerikaanse Dollar

-       Euro

-       Bitcoin

-       Litecoin

-       Ethereum

Alsook alle valuta aangeboden tijdens het verkoopproces op de website (libereum.io, libereum.shop)

 

De Libereum token wordt verhandeld in Amerikaanse Dollar. Indien de Andere Partij de Libereum token aankoopt middels een andere (crypto-)valuta dan de Amerikaanse Dollar, zal Libereum de door de Andere Partij gebruikte valuta eerst omrekenen naar Amerikaanse Dollar en vervolgens naar Libereum token. Libereum hanteert voor de omrekening naar Amerikaanse Dollar de koersen als vermeld op de website (www.xe.com).

 

5.      Nadat de ontvangst van de betaling voor de overeengekomen Libereum tokens is bevestigd, verstuurt Libereum de door de Andere Partij aangekochte hoeveelheid Libereum tokens naar het door de Andere Partij opgegeven walletadres. Deze transactie vindt plaats middels de Ethereum blockchain. De snelheid van de transactie wordt dan ook door de Ethereum blockchain bepaald.

 

6.      De Andere Partij is zich ervan bewust dat de waarde van de Libereum token, net als andere cryptovaluta zoals bijvoorbeeld Bitcoin en Litecoin, sterk kan fluctueren en dat Libereum niet in staat resp. geen enkele garantie geeft voor de waarde van de Libereum token of andere cryptovaluta op enig moment.

 

7.      De Andere Partij dient ten minste 18 jaar te zijn om Libereum tokens te kunnen kopen van Libereum.

 

Artikel 6. Recht op ontbinding

 

1.      Vanwege de aard van een voltooide transactie middels de Ethereum blockchain kan de overeenkomst niet ongedaan worden gemaakt. Libereum kan vanaf de transactie immers niet langer over de Libereum tokens beschikken.

 

2.      In beginsel heeft de Andere Partij ingeval van een overeenkomst op afstand het recht op ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen conform artikel 6:230o BW. Vanwege het feit dat de Libereum tokens zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markten die zich binnen de ontbindingsperiode kunnen voordoen en Libereum daarop geen invloed heeft, komt aan de Andere Partij conform artikel 6:230p sub a BW geen recht toe op ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen na de levering van de Libereum tokens.

 

3.      Indien en voor zover aan de Andere Partij voormeld recht op ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen wel toe zou komen, doet de Andere Partij voorafgaande aan de verkoop en levering van de Libereum tokens conform artikel 6:230p sub g BW uitdrukkelijk afstand van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 6:230o BW.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

1.      Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Libereum beperkt tot die gevallen waarin de wet de beperking van aansprakelijkheid voor Libereum dwingendrechtelijk uitsluit.

 

2.      In alle gevallen waarin Libereum aansprakelijk is voor schade van de Andere Partij, is de aansprakelijkheid van Libereum beperkt tot het bedrag dat met de verkoop van Libereum tokens is gemoeid in de betreffende overeenkomst.

 

3.      Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Libereum nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Andere Partij die voortvloeit uit een niet (juist) uitgevoerde, een vertraagd uitgevoerde of een door de Andere Partij onbedoeld uitgevoerde overeenkomst die het gevolg is van – onder meer – de volgende oorzaken aan de zijde van de Andere Partij:

 

a.    Een gebrekkige resp. onveilige internetverbinding bij de Andere Partij.

b.    Een gebrek aan het apparaat waarmee de Andere Partij de website van Libereum bezoekt, zijn gegevens in de invulvelden invult en de overeenkomst bevestigt.

c.     Een gebrek in de beveiliging van het e-mailaccount van de Andere Partij – daaronder verstaan het delen door de Andere Partij van diens wachtwoord met derden – waardoor derden op enigerlei wijze toegang kunnen krijgen tot een e-mail van Libereum, gericht aan de Andere Partij.

 

4.      Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Libereum nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Andere Partij die voortvloeit uit het onjuist invoeren door de Andere partij van de gegevens in de invulvelden op de website van Libereum bij het aangaan van de overeenkomst. Libereum wijst er nadrukkelijk op dat indien de Andere Partij een onjuist walletadres invult, de Libereum tokens naar een andere Wallet dan die van de Andere Partij verstuurd zullen worden en dat het voor Libereum onmogelijk is om deze Libereum tokens terug te halen.

 

5.      Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Libereum niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van koersfluctuatis van enige cryptovaluta in het algemeen of Libereum tokens in het bijzonder.

 

6.      De Andere Partij staat in voor de volledigheid en juistheid van de door haar in de invulvelden op de website ingevulde gegevens en vrijwaart Libereum voor iedere schade die het gevolg is van enige onjuist ingevulde informatie, zowel bij Libereum, bij de Andere Partij of bij derden.

 

7.      De informatie die Libereum telefonisch, per e-mail of op haar website verstrekt zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als een specifiek advies voor de Andere Partij. Libereum verstrekt geen beleggingsadvies of aankoopadvies van welke aard dan ook terzake de aankoop van cryptovaluta in het algemeen of Libereum tokens in het bijzonder.

 

Artikel 8. Wwft en fraude

 

1.      Libereum is onderworpen aan de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). In het kader van deze wet is Libereum gehouden onderzoek te doen naar haar klanten. Deze verplichting brengt met zich mee dat Libereum haar klanten dient te identificeren en de identiteit te verifiëren.

 

2.      Van de verificatie van de identiteit van de Andere Partij kan tevens deel uitmaken dat de Andere Partij een klein bedrag aan Libereum betaalt middels overboeking van de bankrekening van de Andere Partij naar de bankrekening van Libereum.

 

3.      Libereum is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten indien zij in het kader van haar verplichtingen uit hoofde van de Wwft of uit hoofde van een ander vermoeden van fraude, witwassen of een risico op ondersteuning van terrorisme, aanvullend onderzoek dient te verrichten.

 

4.      Bij een vermoeden of vaststelling dat de Andere Partij of derden trachten de maatregelen van Libereum in het kader van de Wwft dan wel ter bestrijding van (overige) fraude te omzeilen, is Libereum gerechtigd de overeenkomst niet aan te gaan resp. te ontbinden en zo nodig, de Andere Partij of derden de toegang tot haar website te ontzeggen.

 

5.      Ingeval van ontbinding van een verkoop door Libereum, worden de aan Libereum betaalde fiatgelden of cryptovaluta geretourneerd na aftrek van de gemaakte kosten en de door Libereum geleden schade als gevolg van koersfluctuaties.

 

6.      Uit hoofde van de Wwft is Libereum verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Omdat deze meldingen een wettelijke verplichting vormen voor Libereum is zij niet aansprakelijk jegens de Andere Partij voor de gevolgen van een dergelijke melding bij FIU-Nederland.

   

Artikel 9. Privacy

 

Op alle overeenkomsten van Libereum met de Andere Partij is het privacy beleid van Libereum van toepassing. Het privacy beleid is gepubliceerd op de website van Libereum (www.libereum.io).

   

 Artikel 10. Klachtenregeling

 

1.      Op alle overeenkomsten van Libereum met de Andere Partij is de klachtenregeling van Libereum van toepassing. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Libereum (www.libereum.io en www.libereum.shop).

 

De klachtenregeling van Libereum doet geen afbreuk aan het recht van de Andere Partij om zijn klacht of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechterlijke instantie.