PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid beschrijft uw rechten en de maatregelen die Libereum neemt om uw persoonsgegevens te beschermen.

Libereum is een verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Libereum kan dit privacybeleid evalueren en herzien. De actuele versie is altijd beschikbaar op www.libereum.io


Artikel 1: Definities
Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen. Dit kan allerlei informatie zijn, zoals namen, adresgegevens of telefoonnummers. Maar ook het Burgerservicenummer (BSN), een IP-adres van een computer of de gegevens van een overschrijving.
Verwerken van persoonsgegevens: Het verwerken van persoonsgegevens betekent alles wat kan worden gedaan met informatie, zoals het bekijken, verzamelen, delen, opslaan, overdragen of analyseren ervan.
Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
1.   Uw persoonsgegevens worden bewaard door Libereum. Op de bovengenoemde website vindt u onze contactgegevens en informatie over de activiteiten van Libereum.

2.   Wanneer u de website van Libereum bezoekt of wanneer u Libereum tokens wilt kopen verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Verder kan Libereum persoonsgegevens over u bewaren tijdens onze relatie met u, bijvoorbeeld de transacties die u verricht vanaf uw account of gegevens over hoe u onze website gebruikt.

3.   Libereum verwerkt de volgende persoonsgegevens:

-       Naam

-       Adres

-       Telefoonnummer

-       E-mailadres

-       Inloggegevens

-       ID-kaartnummer

-       Walletadres

-       IP-adres

-       IBAN-nummer

4.   Libereum verzamelt persoonsgegevens die u zelf verstrekt op onze website, door registratie van persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt, die u in een e-mail of in een telefoongesprek aan ons verstrekt.

5.   We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen van andere bedrijven waarmee we samenwerken, wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat. In dat geval informeren we u hoe en waarom wij de gegevens gebruiken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

-       fraudepreventiebureaus zoals de Financial Intelligence Unit - Nederland;

-       openbare informatiebronnen;

-       overheids- en wetshandhavingsinstanties.


6.   De persoonsgegevens worden door Libereum verwerkt voor de volgende doeleinden:

-       Contact onderhouden: Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website dient u uw naam en e-mailadres op te geven. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u verstrekte toestemming.

-       Aanmaken van een account: op onze website kunt u een account aanmaken om Libereum tokens te kunnen aankopen. Om een account te kunnen aanmaken dient u de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, wachtwoord en land waar u verblijft. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u verstrekte toestemming en de uitvoering van de overeenkomst.

-       Aankopen van Libereum tokens: Om op onze website Libereum tokens aan te kunnen kopen dient u in te loggen op uw account. Daarnaast dient u het adres van uw wallet in te vullen, alsmede de betaalgegevens. Deze betaalgegevens zijn afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode en kunnen omvatten: de tenaamstelling van uw bankrekening, uw IBAN-nummer, uw wachtwoord, uw walletadres, etc. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode en afhankelijk of u voor de eerste keer Libereum tokens op onze website aankoopt, dient u eerst een verificatieproces te doorlopen alvorens u Libereum tokens kunt aankopen. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u verstrekte toestemming en de uitvoering van de overeenkomst.

-       Het doorlopen van het verificatieproces: Voor het doorlopen van het verificatieproces dient u een kopie te uploaden van uw geldige ID-bewijs. Wij adviseren u dit te doen middels de Digid app die verkrijgbaar is voor de meest gebruikte mobiele besturingssystemen. Daarnaast dient u uw adresgegevens op te geven. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u verstrekte toestemming en de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Bewaren van persoonsgegevens

1.   Wij bewaren uw gegevens maximaal 20 jaar nadat de overeenkomst is geĆ«indigd.

2.   De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in een contactformulier bewaren wij zolang dat gelet op de inhoud van het bericht dat u met het contactformulier verzendt noodzakelijk is, echter nooit langer dan 20 jaar nadat u het contactformulier heeft verzonden.

3.   De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aanmaken van een account bewaren wij gedurende 10 jaar.

4.   De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aankopen van Libereum tokens bewaren wij gedurende 10 jaar nadat u voor het laatst Libereum tokens heeft gekocht.

5.   De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het verificatieproces bewaren wij gedurende maximaal 20 jaar nadat u voor het laatst Libereum tokens heeft gekocht.


Artikel 4: Cookies

1.   Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies verzamelen wij gegevens van uw persoonlijke apparaten om uw online en mobiele activiteiten te registreren, om u de benodigde functionaliteit te bieden, de kwaliteit van onze website of mobiele diensten te verbeteren en uw persoonlijke beleving te optimaliseren. Wij maken gebruik van cookies van derde partijen wanneer u ons daartoe toestemming geeft. 


WELKE COOKIES GEBRUIKEN JULLIE?

Artikel 5: Het delen van uw persoonsgegevens

1.   Libereum deelt uw persoonsgegevens alleen indien hiervoor een rechtsgrond bestaat of als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. We behandelen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overstemming met de wet. Informatie over u delen wij met niemand, tenzij:

-       wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

-       wij de informatie moeten delen in verband met een (mogelijke) gerechtelijke procedure;

-       Wij uw gegevens met andere bedrijven delen omdat zij administratieve of andere diensten namens Libereum uitvoeren. Wanneer een derde partij namens Libereum persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat deze onze instructies volgt voor het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Derde partijen zijn verplicht een overeenkomst met ons te tekenen waarin zij afspraken maken over de bescherming van persoonlijke gegevens en ermee instemmen om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de diensten die in de overeenkomst zijn beschreven.

2.   Het uitgangspunt van Libereum is, dat wij geen persoonsgegevens delen met organisaties buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer dit toch noodzakelijk is, zorgen we ervoor dat de gegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER, door gebruik te maken van een overeenkomst met de ontvanger, waardoor gewaarborgd wordt dat deze de gegevens verwerkt met dezelfde mate van bescherming als binnen de EER geldt.


 

Artikel 6: Uw rechten

1.   Volgens de AVG heeft u een aantal rechten in samenhang met uw persoonsgegevens:

-       Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie van fouten en onnauwkeurigheden.

-       Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Een verzoek tot het verwijderen van uw persoonsgegevens is mogelijk indien:

a. uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze verzameld werden; 

b. u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is om uw persoonsgegevens te verwerken;

c. u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van legitieme belangen van Libereum;

d. u meent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt; en 

e. uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

-       Het recht van gegevensoverdraagbaarheid.

-       Het recht op beperking van de verwerking: Bijvoorbeeld als u meent dat uw persoonsgegevens die door Libereum bewaard worden, onjuist zijn, niet rechtmatig verwerkt worden of niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden.

-       Het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens

-       Het recht om een klacht in te dienen

2.   Verder heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 7: Beveiliging

Libereum heeft passende maatregelen genomen om uw gebruik van haar website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Artikel 8: Aanpassing van het privacybeleid
Libereum behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen telkens indien zij zulks nodig mocht achten.

Artikel 9: Bedrijfsgegevens

Libereum B.V.

Lieve Vrouwestraat nr. 8
6291 JA Vaals Nederland
Tel. +31627159421
KvK nr. 71887393


KLACHTENREGELING

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

-     klacht: iedere uiting van ongenoegen die is binnengekomen op het daartoe bestemde e-mailadres van Libereum, van of namens de klant over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst.

-     klager: de klant of diens vertegenwoordiger die een klacht via het daartoe bestemde e-mailadres kenbaar maakt.


 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Libereum en een klant.

2. Libereum draagt er zorg voor dat iedere klacht wordt afgehandeld conform deze klachtenregeling.


 

Artikel 3 doelstellingen


Deze klachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van klanten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van relaties met klanten door middel van goede klachtenbehandeling;

d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze klachtenregeling is op de website van Libereum openbaar gemaakt. Libereum wijst de klant voor het aangaan van een overeenkomst op het bestaan van deze klachtenregeling en de toepasselijkheid daarvan op de overeenkomst.

2. Klachten als bedoeld in deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de in de algemene voorwaarden van Libereum genoemde rechtbank.


 

Artikel 5 de klachtprocedure


1. Indien een klacht wordt ontvangen op het daartoe bestemde e-mailadres, dan wordt de klacht doorgeleid naar een van de medewerkers van Libereum die zijn aangewezen als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. De klachtenfunctionaris tracht samen met de klant tot een oplossing te komen.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld stuurt de klachtenfunctionaris een bevestiging van de wijze waarop de klacht is afgehandeld aan de klager.


 

Artikel 6 klachtregistratie


1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek intern verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4. Eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen Libereum besproken.